ALX_3634_edited.jpg

"עצמאי שכיר" - חובה להכיר

חשוב להכיר ולהבין את אופן העבודה מול חברות צג ג׳

עבודה עם חברת צד ג׳  היא דרך נוחה לספק שירותים באופן עצמאי ולהימנע מפתיחת תיק עצמאי במס הכנסה ובמע״מ.
עבור השירות הנ״ל, חברות צד ג׳ תגבנה עמלה (בעבור הפעילות הפיננסית שהן מבצעות עבורכם ועבור התקשורת מול הגופים הציבוריים). בעת העבודה דרך חברות צד ג׳, אלו תוציאנה לכם תשלום כל חודש כנהוג עם TechBuddy ע"י תלוש שכר אחד בכל חודש.

 

שאלה: איך עובר הכסף מ TechBuddy אליכם?

תשובה: בסיום סבב התשלום (פעם בחודש), TechBudd תעביר את התשלום שמופיע לך באפליקציה בגין אותה התקופה בדיוק כפי שהוא לחברת הקבלן (עצמאי שכיר) +תוספת מע״מ (סכום שרלוונטי לחברת הקבלן ולא לכם!). חברת הקבלן תגבה לעצמה את המע״מ, ותנכה את העמלה שלה, ומיסים וניכויים על פי החוק מהתשלום שלכם.

 

בכל תשלום, ינוכו מתשלומיכם תשלומים כדלקמן:

1. העמלה של חברת צד ג׳ –  מנכה בד״כ 4%

2. המיסים שיש לנכות לכם באופן פרטני על פי חוק, ביטוח לאומי, הפרשות. שימו לב, עליכם להקפיד למלא את טופס ה 101 במדויק אצל חברות הקבלן וזאת על מנת שכל המידע אודותיכם והניכויים שלכם יהיו נכונים ומדוייקים.

(לדוגמא: במידה וסימנתם כי אתם עובדים בעוד עבודה, חובה עליכם לדאוג לטופס תיאום מס באינטרנט/מול פקיד שומה ולספק אותו לחברת הצד ג׳ על מנת שלא יקוזזו מיסים גבוהים מתשלומיך).

 

*שימו לב – המשלמים שלכם הינם חברות צד ג׳ ועל כן פירוט והסבר עבור התשלומים והניכויים שלכם יש לבקש ישירות מהחברה "עצמאי שכיר".
*TechBuddy מספקת מידע כללי אודות ההתנהלות מול חברות צד ג׳ אך אינה משמשת כאחראית הפיננסית בעת הקשר בין הצדדים.

היו אחראים ובדקו את תלושי השכר שלכם. בעת כל שאלה, פנו לחברת צד ג׳ להסבר מעמיק.